A jövő pedagógusa pályázat 2019 első kör - LEZÁRULT

Keressük az év legizgalmasabb digitális tanórájának tanárát!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A jövő pedagógusa

Keressük az év legizgalmasabb digitális tanórájának tanárát

     

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata (székhely:1113 Budapest, Bocskai út 39-41, adószám: 15735746-2-43, képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester, továbbiakban Önkormányzat) a digitális oktatás fontosságát felismerve, az Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft-vel (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41., adószám: 01-09-903277, továbbiakban SMART 11) (együttesen Pályáztatók) együttműködve 2014 óta fejleszti a kerületben lévő iskolák digitális oktatási környezetét. A pályázat célja a digitális tartalom- és eszközhasználat ösztönzése az Újbudán tevékenykedő iskolák pedagógusai körében.

   

PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázaton újbudai közoktatási intézményben oktató pedagógusok vehetnek részt. Egy pályázó maximum 3 pályaművel pályázhat.

    

A PÁLYÁZAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

Pályázni lehet olyan 45 perces tanórával, amelyet a pályázó a kerület iskoláiban használatos „Tanterem”-ben való alkalmazásra szán.

A pályázónak olyan pályaművet kell készítenie, amely eleget tesz az alábbi követelményeknek:

 • minimum 5, de maximum 15 ‘diából’ áll;
 • tartalmaz legalább egy számonkérést biztosító kérdéssort;
 • tartalmaz legalább 1 videoanyagot
 • tartalmaz legalább 1 fotót
 • tartalmaz legalább 1 interaktív elemet: (interaktív elem: olyan tevékenység, történés, mely a gyerekek aktív közreműködésével jár akár a kijelzőnél akár a saját tableten (rajzol, bekarikáz, nagyít, párosít... stb.);
 • tartalmilag illeszkedik a Nemzeti Alaptantervhez. 
      

Ötletek interaktív elemekhez:

 • Google Art and Culture
 • Quick, draw!
 • Google Earth
 • Google Maps
 • Geogebra
 • Learningapps
 • Vaktérkép
 • Classbox
 • Padlet
 • Storyboard
 • Classdojo
 • Kahoot!
 • Classroomscreen
 • Quizlet
 • Mozabook, Mozaweb
 • Növényhatározó
 • Madárhatározó
 • Solar walk
 • Animal 4D+
 • Digitális tudásbázis    

KONZULTÁCIÓ

Maga a kiíró is igyekszik a pályaművek elkészítését támogatni, ezért konzultációs lehetőséget biztosít a pályázóknak, pályázónként maximum 2 alkalommal.

     

Bejelentkezés konzultációra: oktatas@smart11.ujbuda.hu

Konzultáció helye: Újbuda Smart 11 oktatóterem (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.)

A konzulens: György János

     

JELENTKEZÉS A PÁLYÁZATRA

Jelentkezni a Pályázati űrlapon, ide kattintva, az űrlap kitöltésével lehet. Ezen aktus megtétele nélkül nincs érvényes pályázás.

    

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ

A pályaművek SEOS-ba való megosztásának (publikálásának) határideje 2019. május 3.

    

BEKÜLDÉS FOLYAMATA

Az elkészült pályaművet a SEOS-ban, a pedagógus szerkesztő módban a megosztásgomb segítségével lehet feltölteni.

Kérjük a feltöltés során az alábbiakra legyen figyelemmel a beállításoknál:

Hatókör: publikus

Tantárgy: verseny

Leírás:

évfolyam: (pl: 6 évfolyam)// tantárgy: (pl:matematika)//óra témája: (pl: függvények)//, óra célja: (pl: függvényekről tanultak elmélyítése)//, óra típusa: (pl:ismétlés)//

   

PÁLYAMŰVEK BÍRÁLATA

A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el pontozásos alapon.

   

A zsűri tagjai:

 • Magyar Digitális Oktatásért Egyesület képviselője 
 • Neteducatio Kft. képviselője
 • Újbudai Pedagógiai Intézet képviselője
 • SMART11 Kft. képviselője    

PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA

Minden pályázó megkapja a ‘Jövő Pedagógusa’ oklevelet és a ‘Jövő Pedagógusa’ díjat. Fentiek mellett helyezési és különdíjak kerülnek kiosztásra.

   

Egy pályázó egy helyezési díjat és/vagy egy különdíjat kaphat.

   

Helyezési díjak

 1. hely: 300 000 forint
 2. hely: 200 000 forint
 3. hely: 100 000 forint

A további helyezettek is 50 000 forint pénzdíjban részesülnek. Az indulók számától függően 30%-nyi pályázó számít helyezettnek, de a helyezett pályázónak el kell érnie a maximálisan kapható pontszám legalább 70%-át.

   

Különdíjak

 • Legjobb látvány különdíj
 • Leginnovatívabb megoldás különdíj
 • Legmeglepőbb alkalmazás alkalmazása különdíj
 • Az óra célját legjobban támogató módszerek, eszközök különdíj
 • A tanulókat legjobban motiváló, aktivizáló tanóra különdíj

A díjak minden vonatkozó adótól mentes, nettó összegek. A vonatkozó adóterhek megfizetése a pályázat kiíróinak kötelezettsége.

    

EREDMÉNYHIRDETÉS

A XI. kerület Újbuda Önkormányzata által minden évben megrendezésre kerülő Pedagógus Esten

    

SZERZŐI JOGOK

A jelen pályázat részeként benyújtásra kerülő 1996. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) szerint jogilag védett szellemi alkotások közül minden szellemi alkotásra a pályázó a pályázat kiírói részére az alábbi bekezdés szerinti felhasználási engedélyt adja:

Pályázat kiíróinak felhasználási joga minden benyújtott pályaműre:

 • teljes körű,
 • területi, földrajzi korlátozás nélküli,
 • határozatlan időtartamra szól és visszavonhatatlan,
 • harmadik személynek átengedhető (harmadik személyre (személyekre) átruházható és az őt megillető felhasználási engedély keretein belül harmadik személynek felhasználásra, hasznosításra szabadon átadható), a pályázó előzetes értesítése vagy hozzájárulása nélkül,
 • átdolgozásra, továbbfejlesztésre jogosítja a pályázat kiíróit, és az átengedett felhasználási jog birtokosait.

A felhasználási engedélyt a pályázó a pályázati kiírói részére a pályamű benyújtásával, külön jogcselekmény nélkül ruházza át.

A pályázó a felhasználói jogok átengedését ellenérték nélkül, ingyenesen biztosítja a pályázat kiírói részére.

A pályázó a pályamű benyújtásával szavatolja, hogy a pályaművén harmadik személynek nincsen a pályamű elkészítése során fel nem tüntetett joga vagy követelése, így különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga, amely a pályamű felhasználásának jogát korlátozná, vagy megakadályozná. A harmadik személyek fel nem tüntetett szellemi tulajdonjogának használata a pályamű automatikus kizárását vonja maga után.

   

ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

A pályaművek benyújtása során a Pályázók személyes adataikat is Pályázat kiírói, mint Közös Adatkezelők részére rendelkezésre bocsátják. Az alábbi táblázat összefoglalja az érintett adatok körét, az adatkezelési célokat, és a vonatkozó jogalapokat, valamint az adatkezelések időtartamait.

   

Adatkezeléssel érintett adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Pályázó neve


Beérkezett pályázatok elbírálása

Európai Unió és Tanács 2016/679 rendelet (továbbiakban GDPR) 6. cikkének (1) f) pontja, a Pályázat kiíróinak az adatkezelést megalapozó jogos érdeke. Az adatkezelő jogos érdeke a pályázati felhívásban foglalt feltételek teljesítésének ellenőrzése, valamint a Pályázat kiírói számára leghatékonyabb kapcsolattartási csatorna megnyitása.Adatkezelési cél eléréséig
Pályázó munkahelyére, munkakörére vonatkozó adatok
Pályázó digitális kompetenciáinak bemutatott köre
Pályázó e-mail címe, telefonszáma Pályázókkal, a nyertes pályaművek készítőivel való kapcsolattartás lehetőségének megteremtése

Adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok (név, születési név, anyja neve, adóazonosító, születési hely, idő)
Nyereményeket (minden résztvevő, és a jutalmazott pályaművek készítői részére egyaránt juttatott) terhelő adóterhek megfizetése

Európai Unió és Tanács 2016/679 rendelet (továbbiakban GDPR) 6. cikkének (1) c) pontja, Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése


Pályázat közzétételekor hatályos jogszabályoknak megfelelő időtartamig

  

Pályázat kiírói kizárólag saját adatkezelési folyamataikért tudnak felelősséget vállalni, a pályázat elkészítése és benyújtása során használt alkalmazások üzemeltetői, fejlesztői a Pályázat kiíróitól különálló jogalanyok, adatkezelési folyamataikra Pályázat kiíróinak nincs ráhatása. A pályázat elbírálásakor a Pályázat kiírói az elbíráláshoz szükséges adatokat az elbírálást végzők részére, az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat az érintett hatóság részére átadják. Érintetti jogokkal, adatkezelői kötelezettségekkel, adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőségekkel, és az általános adatvédelmi gyakorlattal kapcsolatos információk elérhetőek az alábbi linken: https://ujbuda.hu/adatvedelem.

   

KAPCSOLAT

oktatas@smart11.ujbuda.hu

   

Jó munkát, sok sikert!

_____________________________________________________________________________________

  

GYIK

  

1. Kik indulhatnak a pályázaton?

A pályázaton újbudai közoktatási intézményben oktató pedagógusok vehetnek részt.

   

2. Mi számít egy pályaműnek?

Egy pályamű egy darab 45 perces – a kerület iskoláiban használatos „Okos Tanteremben” megvalósuló – tanítási óra megtartását támogatja, és a pályázó a SEOS rendszerben publikálja

    

3. Milyen kötelező követelményei vannak egy pályaműnek tartalmilag:

 • min. 5, de max. 15 ‘diából’ áll,
 • tartalmaz legalább egy számonkérést biztosító kérdéssort,
 • tartalmaz legalább 1 videoanyagot,
 • tartalmaz legalább 1 fotót,
 • tartalmaz legalább 1 interaktív elemet (interaktív elem: olyan tevékenység, történés, mely a gyerekek aktív közreműködésével jár, akár a kijelzőnél akár a saját tableten – rajzol, bekarikáz, nagyít, párosít... stb.),
 • tartalmilag illeszkedik a Nemzeti Alaptantervhez   .

4. Mikor van a pályaművek beküldési határideje?

A pályaművek SEOS-ba való megosztásának (publikálásának) határideje 2019. május 3.

   

5. Milyen tartalmú tanórával lehet pályázni?

Nincs kötöttség, de a pályázónak a feltöltésnél meg kell jelölnie (lásd a „Beküldés folyamata” a kiírásban)

 • az évfolyamot,
 • a tantárgyat,
 • az óra témáját,
 • az óra célját,
 • az óra típusát.   

6. Nyújthat-e be egy pályázó több pályaművet?

Igen, de maximum 3-at.

      

7. Mi lesz az elkészült pályaművekkel?

Az elkészült pályaművek szerzői jogai

Jelen pályázat részeként benyújtásra kerülő 1996. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) szerint jogilag védett szellemi alkotások közül minden szellemi alkotásra Pályázó a Pályázat kiírója részére az alábbi bekezdés szerinti felhasználási engedélyt adja:

Pályázat kiírójának felhasználási joga minden benyújtott pályaműre:

  • teljes körű,
  • területi, földrajzi korlátozás nélküli,
  • határozatlan időtartamra szól és visszavonhatatlan,
  • harmadik személynek átengedhető (harmadik személyre (személyekre) átruházható és az őt megillető felhasználási engedély keretein belül harmadik személynek felhasználásra, hasznosításra szabadon átadható), a Pályázó előzetes értesítése vagy hozzájárulása nélkül,
  • átdolgozásra, továbbfejlesztésre jogosítja a Pályázat kiíróját, és az átengedett felhasználási jog birtokosait.

A felhasználási engedélyt a Pályázó a Pályázati kiírója részére a pályamű benyújtásával, külön jogcselekmény nélkül ruházza át.

Pályázó a felhasználói jogok átengedésének ellenérték nélkül, ingyenesen biztosítja a Pályázat kiírója részére.

Pályázó a pályamű benyújtásával szavatolja, hogy a pályaművén harmadik személynek nincsen a pályamű elkészítése során fel nem tüntetett joga vagy követelése, így különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga, amely a pályamű felhasználásának jogát korlátozná, vagy megakadályozná. A harmadik személyek fel nem tüntetett szellemi tulajdonjogának használata a pályamű automatikus kizárását vonja maga után.

  

8. Mit tehet a pályázó, ha kérdése van a pályázattal kapcsolatosan?

Kérdéseit az oktatas@smart11.ujbuda.hu központi e-mail címre küldheti el.

  

9. Mi tud tenni az, akinek nincs még SEOS jogosultsága?

Akinek még nincs SEOS jogosultsága, de részt kíván venni a pályázaton kérjük jelezze regisztrációs szándékát az oktatas@smart11.ujbuda.hu e-mail címen név, intézmény, valamint egy gmailes e-mail cím megadásával.

  

10. Igénybe vehet-e a pályázó külső segítséget?

Maga a kiíró is igyekszik a pályaművek elkészítését támogatni, ezért konzultációs lehetőséget biztosít a pályázóknak, pályázónként maximum 2 alkalommal.

  

Bejelentkezés konzultációra: oktatas@smart11.ujbuda.hu

Konzultáció helye: Újbuda Smart 11 oktatóterem (1113 Budapest Bocskai út 39-41)

A konzulens: György János

Okos tanterem videó: ujbuda.hu/okostanterem